Medezeggenschapsraad

 

De MR is de vertegenwoordiging van ouders en personeel van de Johannesschool en heeft de volgende taken:

* het beleid van het bevoegd gezag controleren, meedenken over beleidsontwikkelingen en waar nodig kritisch begeleiden
* beleidsonderwerpen agenderen die door de MR en haar achterban als belangrijk worden gezien
* openheid en transparantie op school bevorderen. 'School doe je samen en iedereen doet mee'
* communicatie naar ouders toe en van ouders naar het bevoegd gezag bevorderen

De MR heeft advies- en instemmingbevoegdheid op diverse beleidsterreinen van de school. Om het werk goed te kunnen verrichten heeft de MR het recht om geïnformeerd te worden door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag wordt vertegenwoordigd door onze schoolleider.

Wie zijn de leden?
Op dit moment hebben zitting in de MR:
namens het personeel: Annelieke de Boer en Beate Bernards. 
namens de ouders: Marieke Somford en Rinke den Os

Verkiezingen
Iedere twee jaar organiseert de MR verkiezingen. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. De ouders kiezen de oudergeleding en de personeelsleden hun personeelsgeleding. Op veel terreinen werkt de MR als geheel, maar er zijn ook afzonderlijke aandachtspunten voor het personeel c.q. de ouders.

Vergaderingen / Notulen
De MR vergadert 5x per jaar. Een jaarplanning van de MR en de notulen zijn op onze website achter de login te vinden. 
In de keuken is een postvakje MR om post voor de MR achter te laten.
In de kast daar kan ook de nodige informatie over de MR gevonden worden, zoals bijvoorbeeld het zakboek MR van de Wet Medezeggenschap op Scholen.
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar en personeel en ouders zijn welkom als toehoorders. De vergaderingen worden in het weekbericht aangekondigd met de agenda van de desbetreffende vergadering.

De agenda bestaat uit vaste agendapunten, zoals mededelingen van de schoolleiding en de GMR, periodieke punten, zoals de financiële en management kwartaal rapportage (zgn MARAP), begroting en vakantierooster en themapunten zoals ouderparticipatie en zorg.


Contact
Voor vragen kunnen de MR-leden direct benaderd worden, of via de mail:mr@johannesschooltiel.nl


Stichting Pallas/GMR
Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) geïnstalleerd met 6 leden , 3 vanuit de personeelsgeleding en 3 van de oudergeleding. De leden worden gekozen uit clusters scholen. De Johannesschool vrijeschool Tiel valt in een cluster noord en West , waar ook Ede, Nijmegen, Oosterhout, Roosendaal en Wageningen toe behoren

De GMR overlegt 5 maal per jaar met het bestuur van de Stichting Pallas.
Johannesschool Vrijeschool Tiel Priorlaan 3 4003 AP Tiel Tel: 0344 615 313 E-mail: info@johannesschooltiel.nl
Colofon